NHP-nettverket deltar sammen med blant andre Norges Geotekniske Institutt (NGI), SINTEF og Miljødirektoratet  i et prosjekt som skal vurdere grenseverdien for seksverdig krom i betongavfall.

I november 2016 innførte Miljødirektoratet en øvre grenseverdi for seksverdig krom på 2mg/kg i betongavfall som skal til gjenvinning. Det kan se ut til at denne grenseverdien er en barriere for gjenvinning. Mens bygge- og anleggsnæringen i 2016 sendte 529.000 tonn betongavfall til deponi, ble det i 2017 levert hele 791.000 tonn til deponi i stedet for gjenvinning. Det er en økning på 262.000 tonn.

Dette skjer samtidig som EU i sin handlingsplan for sirkulær økonomi har satt et mål for gjenvinning av avfall fra bygge- og anleggssektoren (BA-avfall) på 70 prosent innen 2020. Denne målsetningen gjelder også for norske forhold. Skal Norge oppnå denne målsetningen må blant annet andelen gjenvunnet betong øke betydelig.

Prosjektet gjennomføres av NGI og SINTEF. Cathrine Eckbo (NGI) er prosjektleder. Christian J. Engelsen er prosjektansvarlig hos SINTEF. Gjennomføringen er  planlagt med en varighet på ett år (fra september 2019 – sept. 2020). Prosjektgruppen som NHP-nettverket deltar i, har et budsjett på 1.300.000 NOK. Arbeidet vil omfatte både litteraturgjennomgang, laboratorietesting og felttester. Miljødirektoratet vil foreslå en høyere midlertidig verdi i forslag til forskrift som sendes over til departementet. Direktoratet ønsker å gjøre en vurdering om det er behov for å revidere verdien for seksverdig krom i forskriften når resultatene fra prosjektet foreligger.

Seksverdig krom er et sterkt oksidasjonsmiddel. Forurensing kan blant annet forårsake alvorlige eksemer og fremkalle kreft i luftveiene hos mennesker, og det er giftig for vannlevende organismer.