Notatet inneholder oppdatert informasjon rundt prioriterte avfallstyper i NHP3s handlingsplan innenfor område 1, Farlig avfall og miljøgifter. Informasjonen skal underbygge de tiltak som prioriteres av FA-gruppen i NHP3, 2013 – 2016.

Faktanotat om prioriterte avfallsstyper

De prioriterte avfallstypene med tiltak er:

Byggavfall med bromerte flammehemmere

 1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om avfall med bromerte flammehemmere
 2. Bidra til at avfall med bromerte flammehemmere sorteres, klassifiseres og deklareres (avfallsstoffnummer 7155) i henhold til regelverket
 3. Revidere og distribuere NHPs informasjonsmateriell (f.eks. folder om elektrisk og elektronisk avfall)
 4. Bidra til å få bedre kontroll på de mulig dominerende mengdene BA-avfall med bromerte flammehemmere (f.eks. tunnelisolasjonsplater) gjennom informasjonsformidling til avfallsprodusenter og avfallsbesittere

Forurenset betong og tegl

 1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om avfallstypene
 2. Bidra til at forurenset betong og tegl (avfallskode NS 1614) og PCB- og PCT-holdig avfall (avfall fra bygge- og rivningsarbeid, avfallsstoffnummer 7210) klassifiseres og deklareres i henhold til regelverkene
 3. Revidere informasjonsmateriell (f. eks. foldere om kartlegging, forurenset grunn etc.)
 4. Bidra til å påminne kommunene om viktigheten av miljøkartlegging i forbindelse med riving og rehabilitering
 5. Diskutere viktigheten av miljøkartlegging før riving/rehabilitering også for tiltak under arealgrensen i TEK § 9-7 for ikke-søknadspliktige tiltak
 6. Diskutere med Miljødirektoratet om det er behov for et eget avfallsstoffnummer på tungmetallforurenset betong

Impregnert trevirke

 1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om impregnert trevirke
 2. Bidra til at forurenset trevirke (avfallsstoffnumre 7098 og 7154) sorteres, klassifiseres og deklareres i henhold til regelverket
 3. Revidere NHPs informasjonsmateriell (f.eks. folder om hvordan deklarere farlig avfall)

Vinduer / isolerglassvinduer forurenset med andre stoffer enn PCB

 1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om hva som finnes av miljøgifter i forurensede vinduer (med annet enn PCB)
 2. Bidra til at alle forurensede vinduer sorteres, klassifiseres og deklareres i henhold til regelverkene
 3. Revidere informasjonsmateriell (f.eks. folder sortere/håndtere)
 4. Vurdere å gi innspill til Miljødirektoratet om at det bør opprettes et avfallsstoffnummer for «Vinduer forurenset med andre stoffer enn PCB». Dersom dette opprettes bør det vurderes «å nedlegge» avfallsstoffnummer 7158 «Klorparafinvinduer»
 5. Diskutere dagens nedstrømsløsninger, herunder behandlingskapasitet. Hvordan gjøre dette miljømessig «godt nok» samtidig som materialgjenvinning ivaretas og det hele er økonomisk forsvarlig?