Følgende lover og forskrifter kan være aktuelle i forbindelse med avfall og gjenvinning fra byggenæringen:

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
.
.
.
.
.
§ 9-5 Avfall
§ 9-6 Avfallsplan
§ 9-7 Kartlegging av farlig avfall og miløsaneringsbeskrivelse
§ 9-8 Avfallssortering
§ 9-9 Sluttrapport for faktisk disponering av avfall
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)  §8-1 Ferdigstillelse av tiltak
Forurensningsloven
Forurensningsforskriften
Avfallsforskriften § 11 omhandler farlig avfall
Byggherreforskriften (rev. 2009) § 9g
Internkontrollforskriften § 1

 

Regjeringens veiviser i miljølovverket for avfall og Regelhjelp gir mer informasjon om avfall.

Byggemiljø utarbeidet en oversikt over lover og forskrifter for bygg, anlegg og eiendom. Oversikten er ikke blitt oppdatert i senere tid, men gir fremdeles et godt bilde av miljøregelverket for bygg, anlegg og eiendom.