Det er mange miljøhensyn å ta ved en utbygging. Nedenfor er en oversikt over de vanligste miljøtemaer og hvilke regelverk som gjelder for hvert tema. Listen er ikke utfyllende, men viser de vanligste lover og forskrifter som man må forholde seg til. Vær spesielt oppmerksom på at det kan være kommunale forskrifter som kommer i tillegg.

Lover og forskrifter Aktulle tema
Plan- og bygningsloven Biologisk mangfold, energi
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) Ytre miljø, materialbruk, helse- og miljøskadelige stoffer, forurensning, biologisk mangfold, avfall, inneklima, energi, vannforsyning, avløpsvann
Lov om offentlige anskaffelser Livssykluskostnader, miljø (gjelder offentlge anskaffelser)
Energimerkeforskriften Energi
Byggherreforskriften Avfall, SHA-plan (HMS-plan)
Internkontrollforskriften Avfall, helse- og miljøfarlige stoffer
Forurensningsloven Avfall, biologisk mangfold, forurensning, utslipp, støy
Forurensningsforskriften Farlig avfall, forurensning, forurenset grunn, utslipp, støy
Avfallsforskriften Farlig avfall
Naturmangfoldloven Biologisk mangfold
Produktkontrolloven Helse- og miljøfarlige stoffer, materialbruk, substitusjon
Produktforskriften Helse- og miljøfarlige stoffer
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Helse- og miljøfarlige stoffer
Forskrift om registering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Helse- og miljøfarlige stoffer
Lov om kulturminner Kulturminner
Miljøinformasjonsloven Miljøinformasjon
Forskrift om konsekvensutredninger Konsekvensutredning

 

På nettsidene til Regelhjelp får du hjelp til å  finne frem i regelverket innen:

  • Internkontroll
  • Arbeidsmiljø
  • Brann- og eksplosjonsvern
  • Elektriske anlegg og utstyr
  • Forurensning (dvs. avfall, helse- og miljøfare for kjemikalie og produkter, utslipp og støy)