Mepex AS har på oppdrag fra NHP-nettverket gjennomført en utredning for å få bedre oversikt over avfallsmengder og materialstrøm av bygg- og anleggsavfall.

NHP-nettverket er avhengig av å ha god oversikt over mengder, fraksjoner og disponering av avfallet for å kunne følge opp vår egen «Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall». Ifølge SSB oppstår det omkring 1,8 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving samt ytterligere nesten en million tonn fra anleggsaktivitet. Til sammen utgjør dette 25 % av alt avfall i Norge.

Det er en del uklarheter i både mengder, kilder og avfallsstrømmer. Dette er bakgrunnen for at NHP-nettverket høsten 2018 engasjerte Olav Skogesal i Mepex for å gjennomgå statistikken og peke på problemområder. Nettverkets ambisjon er å bidra til å skape en felles forståelse for materialstrømmene i avfallsregnskapet som gjelder bygg, anlegg og eiendom. Vi håper også at vi skal få en bedre formening om hvor det bør gjøres forbedringer fremover. Sist, men ikke minst, ønsker NHP-nettverket bedre kunnskap om hvordan Norge ligger an i forhold til våre naboland og EU i å nå 70-%-målet på materialgjenvinning av byggavfall (Construction Waste) i 2020.
Rapporten fra Mepex presenteres på Byggavfallskonferansen 2018 og kan lastes ned her.

Siste innlegg