NHP har gjennomført en anbudsrunde vedrørende en materialstrømsanalyse for treavfall fra bygg- og anleggsnæringen. Etter nøye vurdering av mottatte tilbud er oppdraget tildelt Hjellnes Consult og Treteknisk.

Det skal utarbeides en materialstrømsanalyse for treavfall fra bygg- og anleggsnæringen. Utredningen skal redegjøre for dagens mengder treavfall fra nybygg, rehabilitering og rivning og nedstrøms håndtering av treavfallet, samt kort vurdere hvordan mengdene treavfall vil utvikle seg fremover. Hovedoppgaven i oppdraget er å utrede løsninger for materialgjenvinning av treavfallet. Utredningen skal peke på aktuelle nedstrømsløsninger i dag, mulige fremtidige nedstrømsløsninger, barrierer (økonomiske, tekniske, etc.) som hindrer at treavfallet materialgjenvinnes, samt mulige virkemidler som kan bidra til økt materialgjenvinning. Resultater fra studier mht. klimaeffekt av materialgjenvinning sammenlignet med energiutnyttelse av treavfall fra bygg- og anleggsnæringen beskrives.

Frist for levering av sluttrapport er 1. desember 2016.