Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP1) ble første gang lagt frem i 2001. NHP-nettverket ble da etablert for å arbeide strategisk med å iverksette tiltak som kunne bidra til å gjennomføre handlingsplanen. Med den tok bygg, anlegg og eiendomsnæringen et historisk krafttak for miljøvern. Avfallsmålene den gang var knyttet til utgangen av 2005 med 27 tiltak som skulle gjennomføres. En evaluering av hva næringen hadde oppnådd gjennom disse tiltakene dannet grunnlag for en oppfølgingsplan (NHP2). Også tiltakene i denne hadde et 5-års gjennomføringsperspektiv. I 2013 fulgte en ny plan (NHP3). Denne hadde et 3-års perspektiv og ble avsluttet i 2016. Tidligere sendte den norske byggenæringen over 80 % av byggavfallet på deponi. Etter at næringen sammen har vist handlekraft og gjennomføringsevne blir avfallet nå gjenvunnet i langt større grad enn tidligere. For siste oppdaterte avfallsstatistikk i april 2019 – se SSBs sider https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfbygganl/aar

NHP-nettverket har gjennom mange år vært pådriver for mer miljøbevissthet både i byggenæringen og i komplementære miljøer. Avfallsreduksjon, best mulig ressursutnyttelse og forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall, er fortsatt målsettingene når nettverket nå er inne i en ny treårs arbeidsperiode som avsluttes i 2020 (NHP4). Avfallsreduksjon, materialgjenvinning, farlig avfall og miljøgifter, kunnskap- og informasjonsformidling samt fortsatt fokus på bedre sortering og mindre andel blandet avfall for ytterligere å øke materialgjenvinningsgraden er områder det arbeids videre med.

NHP-nettverket bestod ved inngangen til NHP4 2017-2020 av 16 medlemsbedrifter inkludert 3 observatører. Nettverkets tverrfaglige representasjon ivaretas av bransjeorganisasjonene sammen med myndighetene. Gjennom gruppearbeid involveres også i NHP4 bransjens aktører i hele verdikjeden. Ved utgangen av året 2019 er antall medlemmer 19 inkludert 4 observatører. Disse finner du i banneret på åpningssiden. 

Kontaktinfo for NHP-nettverket:
NHPs sekretariat: post@nffa.no
Telefon til NHPs sekretær Marit Lindstad: 970 05 580
Telefon til NHPs nettverksleder Rannveig R. Landet: 911 67 368