Statistikken «Avfallsregnskapet» er nå lagt ut av SSB. Avfallsmengdene øker. I 2015 var volumet 11,1 millioner tonn, viser SSB-tallene. Det er en økning på 3 prosent fra 2014.

Det nasjonale målet er at veksten i totale avfallsmengder skal være lavere enn den økonomiske veksten. BNP har i perioden fra 2012 til 2015 økt med i overkant av 7 prosentpoeng, mens avfallsveksten har vært på 8 prosentpoeng i samme periode.

De nye tallene som ble lansert denne uken viser at både andelen til materialgjenvinning og energigjenvinning er redusert de siste årene.

I 2015 ble 36 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet, mens 28 prosent ble regnet som energigjenvunnet. Totalt ble 35 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning. Det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent. Mengden avfall levert til materialgjenvinning og forbrenning har vært relativt lik de siste årene, mens den totale mengden avfall har økt noe. I 2015 utgjorde mengden avfall til materialgjenvinning 3,6 millioner tonn, mens avfall til forbrenning lå på 3,7 millioner tonn. Asfalt, fulgt av metaller og papp og papir utgjorde de største mengdene til materialgjenvinning. Når det gjelder forbrenning, så var det blandet avfall som utgjorde den klart største mengden avfall som ble brent, etterfulgt av treavfall.

Tallene for avfall fra industrien er vesentlig endret fra tidligere målinger. En forskriftsendring i 2008 medførte at en stor del av materialene som tidligere var definert som avfall, nå defineres som biprodukt. Selv om forskriften kom i 2008 er den først tatt i bruk på tallene fra 2012 og framover. Tallene for perioden 2012–2015 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere årganger.

Bygge- og anleggsnæringen hadde de største avfallsmengdene i 2015, etterfulgt av private husholdninger og de tjenesteytende næringene med henholdsvis 23, 22 og 21 prosent av avfallsmengdene.

Stabile mengder lett forurensede masser
Mens vanlig avfall til deponi har økt de siste årene, har deponeringen av lett forurensede masser vært rimelig stabil. I 2015 ble det deponert 1,7 millioner tonn lett forurensede masser og 230 000 tonn ble brukt som fyllmasser og dekkmasser. Dette er totalt en svak nedgang fra 2012 der totalen var på 2,0 millioner tonn, mens det er en økning fra både 2013 og 2014.

Les mer om oppdatert statistikk her: