Bygninger har stor betydning for energi- og ressursbruk og miljøbelastning. Det er derfor viktig at slike forhold blir ivaretatt gjennom alle faser av et byggeprosjekt. Byggemiljø har derfor utarbeidet en «lærebok»/veileder som beskriver hvilken kompetanse man kan forvente av prosjekterende, prosjektledere og prosjekteringsledere for å kunne prosjektere miljøriktig. Veilederen er gratis.

Et hovedtrekk ved miljøriktig prosjektering er god flerfaglig samhandling. Det innebærer at i tillegg til egen spesialkompetanse, må alle involverte ha tilstrekkelig innsikt i andres fag. I veilederen er 13 temaer beskrevet, og alle faggrupper (arkitektur, byggeteknikk, bygningsfysikk, VVS- og klimateknikk, elektroteknikk, prosjektledelse og prosjekteringsledelse) skal ha samme minimumskompetanse i disse temaene:

 • Byggsektorens miljøutfordringer
 • Miljøriktig prosjektering
 • Miljøprogram/miljøoppfølgingsplan
 • Livssykluskostnader (LCC)
 • Passiv design
 • Tilpasningsdyktighet
 • Bygningsfysikk/bygningskropp
 • Bygningsmaterialer
 • Fornybar energi
 • Ventilasjon
 • Kjøling
 • Belysning
 • Tekniske styringssystemer

I tillegg vil de ulike faggruppene ha varierende behov for mer kompetanse i enkelte av fagområdene, og det er også beskrevet eller henvist til annen litteratur i veilederen.

Det er utarbeidet et interaktivt regneark hvor man selv kan vurdere hvordan ulike bygningsmessige og tekniske valg påvirker energibruken i en kontorbygning.

Last ned veilederen: Nødvendig kompetanse for prosjekterende, prosjekteringsleder og prosjektledere for miljøriktig prosjektering av bygninger

Last ned: Interaktivt regneark