På oppdrag fra NHP-nettverket har Hjellnes Consult utført en plukkanalyse for å se nærmere på hva som finnes i restavfallet fra byggenæringen.

Resultatene viser at det er potensiale for økt utsortering av blant annet gips og emballasjeavfall. Generelt er det også en del metaller og trevirke som lett kan sorteres ut. I tillegg fant Hjellnes Consult farlig avfall og EE-avfall i restavfallet. Dette er avfall som alltid skal sorteres ut.

Omfanget av analysen er begrenset. NHP-nettverket har derfor søkt Klima- og miljødepartementet om midler til å gjøre flere plukkanalyser for å skaffe til veie et bedre statistisk grunnlag.

Som en del av oppdraget har Hjellnes Consult også gjennomført en spørreundersøkelse blant entreprenører og gjenvinningsbedrifter i Norge. Undersøkelsen fikk gledelig stor oppslutning.

I undersøkelsen går det frem at nesten 90 % av entreprenørene alltid praktiserer kravet i byggteknisk forskrift om 60 % kildesortering av byggavfall. Ca. 75 % oppgir at miljøhensyn er motivasjonen for å sortere og kun 40 % oppgir lovkrav som grunnen til sortering. Dette må betegnes som oppløftende.

Last ned