Etter et år med planarbeid og bred involvering av aktørene er byggenæringen og avfallsbransjen klar med sin fjerde nasjonale handlingsplan for bygg- og anleggsavfall siden 2001. Bak NHP4 står 15 sentrale organisasjoner og etater i byggenæringen og avfallsbransjen som samarbeider gjennom NHP-nettverket. – Hovedmålet i planperioden er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering, sier leder av NHP-nettverket Rannveig Ravnanger Landet fra BNL.

Byggenæringen har allerede nådd høye gjenvinningsmål siden oppstart av arbeidet. Summen av material- og energigjenvinning har ligget mellom ca. 80 og 86 % i flere år og stadig mer av det farlige avfallet kommer inn til godkjente mottak.
– Som i tidligere planer er gjenvinning og forsvarlig håndtering av farlig avfall viktige tema. I tillegg går vi dypere inn i den sirkulære økonomien og skal ha oppmerksomheten mer rettet mot materialgjenvinning, avfallsforebygging og minimering av de totale avfallsmengdene, sier Landet.

De tre delmålene i NHPP4 er:

  • Bidra til forsvarlig håndtering av alt farlig bygg- og anleggsavfall, og hindre resirkulering av miljøgifter
  • Oppfylle EUs mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall i 2020
  • Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging

SSBs ferske avfallsstatistikk for 2015 viser at de totale byggavfallsmengdene har gått ned 1,5 % fra året før. -Det er positivt at dette skjer samtidig som omsetningen i næringen har økt. NHP-nettverket håper at vi kan få en økende tendens i denne retningen i årene framover. Vi har imidlertid mye å jobbe med for å øke materialgjenvinningen og minimere mengdene, sier Landet. -I Norge har vi eksempelvis en stor fraksjon trevirke som først og fremst går til energiutnyttelse. Skal vi nå målene for materialgjenvinning er dette en av de viktigste fraksjonene å arbeide med.

NHP-nettverket er organisert i arbeidsgrupper etter de tre delmålene.
– Alt arbeid i nettverket skjer på dugnad, men vi må finansiere utredninger og rapporter delvis med egne midler og med medfinansiering fra andre, sier Marit Lindstad fra NFFA som er sekretær for NHP-nettverket. – I kommende plan vil det trolig bli et stort behov for å skaffe midler til også å arbeide med avfallsminimering, tilføyer hun. Noe arbeid er allerede igangsatt og gjennomføres nå i 2017, herav nedenstående prosjekter 1-3 medfinansiert av DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) og prosjekt 2 medfinansiert av VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi):

  1. Det skal skaffes til veie en bedre oversikt over volum og materialsammensetning av avfallet som oppstår i bygge-, rive og rehabiliteringsprosjekter som er så små at de ikke utløser kravet om avfallsplan. Målsettingen omfatter også en bedre forståelse av hvor og hvordan dette mottas og rapporteres i dag.
  2. Det skal skaffes til veie en bedre oversikt over farlig avfall inneholdende fluorholdige gasser fra kuldeanlegg og varmepumper. Dette er sterke klimagasser som kan inndeles i tre generasjoner, KFK, HKFK og HFK, hvorav KFK og HKFK er ozonnedbrytende, mens HFK fører til global oppvarming. Siden HFK var erstatningen for KFK og HKFK, er denne gassen i dag i store mengder bundet opp i kuldeanlegg og varmepumper i næringsbygg. Utredningen er et samarbeid mellom NHP-nettverket og VKE.
  3. Kompetanse om BA-avfall spres gjennom samarbeid med Bygg og Bevar og fagtreff for håndverkere som blir arrangert av DiBK og Lavenergiprogrammet.  

www.byggemiljo.no er nettverkets hovedformidlings-/informasjonskanal. Det vil fortløpende bli informert om rapporter, utredninger og samarbeidsprosjekter på denne siden. Fra og med 2017 finnes også all informasjon om Byggavfallskonferansen på dette nettstedet.

Siste innlegg