Det finnes mange verktøy og nettsider som gir god informasjon om hvordan byggenæringen skal bli mer miljøgod. Nedenfor finner du  en del aktuelle lenker. Etter 2011 er lenkene ikke blitt systematisk oppdatert, og det kan derfor være gode nettsteder som ikke er nevnt under. Nettstedene er sortert alfabetisk.

Anskaffelser.no
Nettstedet for anskaffelser har egne sider om bygg, anlegg og eiendomsforvaltning. Her finnes eksempler, råd og faglige artikler som kan hjelpe ved slike anskaffelser.


Arbeidstilsynet
Regelverk mm for arbeidsmiljø, HMS. Spesielt interessant er faktasiden om HMS på byggeplassen.


Avfallsdeklarering.no
Nettstedet skal brukes av alle som har plikt til å levere og deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall.


BNL
Byggenæringens landsforening har egne sider om miljø.


Build Up – energy solutions for better buildings

Europakommisjonens portal som skal sørge for at nye bygninger skal være mest mulig energieffektive. Innholdet oppdateres fortløpende og det er mulig for folk å legge inn tips til gode måter å spare energi på.


Byggmiljöguiden
Folksam forsäkringsbolags byggmiljöguide inneholder oversikt over egne vurderinger av et utvalg byggematerialer.


Direktoratet for byggkvalitet
Hovedside for lover og forskrifter, veiledning til TEK10, skjemaer for nedlasting osv på nettstedet Byggeregler på ett sted.


ECHA
Det europeiske kjemikaliebyrået som ivaretar REACH-direktivet.


Eksbo – Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger
EKSBO va et åpent forskningsprosjekt  i perioden 2006-2009. Det overordnete målet var å bidra til å øke energieffektiviteten og bruken av ny fornybar energi i eksisterende boligmasse.


Energimerking av bygg og boliger
Energimerking av bygg og boliger er obligatorisk ved salg og utleie. Energimerking er en måte å finne bygningers og boligers energitilstand.


Enova
Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
Oversikt over kommunenes arbeid med klima- og energiplaner er et samarbeid mellom Enova og KS.


European Council for an Energy Efficient Economy
eceee is a non-profit, membership-based European NGO. The goal of eceee is to stimulate energy efficiency through information exchange and co-operation.


Framtidens byer
Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Programmet går fra 2008 til 2014. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.


FutureBuilt
FutureBuilt er et ti-årig program med en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og bygninger. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter med lavest mulig klimagassutslipp, som samtidig bidrar til et godt bymiljø med tanke på økologiske kretsløp, helse og opplevelse.


Grønn Byggallianse
Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge. Hensikten med nettverket er å være en arena for store aktive utbyggere som har til hensikt i å utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.


Husbanken
Et av Husbankens satsningsområder er miljø og energi.


INTEND
Integrated Energy Design i Public Buildings er et EU-prosjekt avsluttet i 2009. Visjonen til prosjektet var å utvikle en europeisk praksis for design av bygg. På nettstedet finnes veiledninger og eksempler på integrert energidesgn.
IED er den norske portalen.


Klimatilpasning
Klimaet er i endring, og klimatilpasning er derfor nødvendig. Arbeidet med klimatilpasning involverer alle forvaltningsnivåer og de fleste samfunnssektorer. En utfordring i klimatilpasningsarbeid vil være å få bedre kunnskap gjennom forskning, kartlegging og praktisk erfaring. Klimatilpasning.no er en nettportal som samler denne kunnskapen.


Lavenergiprogrammet
Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom staten og byggenæringen for å få til energieffektivisering og energiomlegging i bygg. De som er med i programmet er Byggenæringens Landsforening. Arkitektbedriftene, Husbanken, Enova, Statens Byggtekniske Etat, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statsbygg.


Lavutslipp
Lavutslipputvalget ble oppnevnt i statsråd 2005 og har utredet hvordan Norge kan kutte nasjonale utslipp av klmagasser med 50-80 % innen 2050. Nettsiden blir ikke oppdatert. Siste oppdatering var januar 2007.


Miljødeklarasjoner – EPD
Miljødeklarasjoner er et nyttig verktøy for å dokumentere produkters miljøegenskaper.


Miljødirektoratet
Miljødirektoratet jobber for å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning


Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for små- og mellomstore private og offentlige virksomheter. For å bli sertifisert må virksomheten gjennomgå en miljøanalyse og deretter oppfylle definerte bransjekrav. Miljøfyrtårn støttes av Miljøverndepartementet.


Miljøringen
Nettverk for forurenset grunn og sedimenter. Miljøringen formidler informasjon om valg av miljøriktig og kostnadseffektiv teknologi ved opprenskning av forurenset grunn og sedimenter.


Miljøstatus
Miljøstatus i Norge gir informasjon om miljøets tilstand og utvikling.


Miljøteknologi
Nettstedet gir informasjon gode råd om hvordan finne relevant finansiering for miljøteknologiprosjekter.


Norske Arkitekters Landsforbund
Prosjektdatabasen publiserer forbilde- og pilotprosjekter innenfor arkitektur, bygg, by- og stedsutvikling.
Ecoox Publikasjonsdatabase inneholder rapporter og veiledere om planelgging av bærekraftig arkitektur og stedsutvikling.


NGBC – Norwegian Green Building Council
Det norske stedet for miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM.


Norsk forening for farlig avfall – NFFA
Nettstedet gir informasjon om farlig avfall og hvordan det skal håndteres. NFFA er en organisasjon for bedrifter med konsesjon for håndtering av farlig avfall. . idene er laget for å gi byggenæringen et interaktivt verktøy for riktig miljøsanering.


Oljefri
Nettstedet gir informasjon om hvordan man kan bytte ut oljekjel i bygninger.


Passipedia
Nettstedet er «wikipedia» for passivhus. Informasjonen er på engelsk.


PCB
Nettstedet gir informasjon og veiledning om håndtering av PCB.


Plan- og bygningsloven – en introduksjon
Nettstedet gir en introduksjon til plan- og bygningsloven. 


REACH
Nettsted om EUs kjemikalieregelverk.


Renas
RENAS skal bidra til effektive og konkurransenøytrale ordninger for miljøvennlig innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av EE-avfall. Nettstedet gir bl.a. informasjon om hvor næringselektroavfall kan leveres.


Regelhjelp
Regelhjelp skal gjøre det lettere å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, elektriske anlegg og -utstyr, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet og produktsikkerhet.


Ruteretur
Ruteretur AS er returselskapet som har ansvaret for å drive returordningen for PCB-holdige isolerglassvinduer.
Nettstedet gir bl.a informasjon om PCB og PCB i isolerglassvinduer og hvor det kan leveres.


Sortere.no
På sortere.no finner du ditt nærmeste returpunkt, informasjon om hvordan ulike typer avfall sorteres, samt kunnskap om gjenvinning og miljønytte.


Stiftelsen miljømerking
Stiftelsen Miljømerking håndterer de to offisielle miljømerkene, Svanemerket og EU Ecolabel (tidligere kalt Blomsten).


SFT
Statens forurensningstilsyn skiftet navn til Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) som igjen har skiftet navn til (Miljødirektoratet).


Økobyggprogrammet
Økobyggprogrammet var et femårig program i perioden 1998-2002. Nettstedet til Økobygg er nedlagt. Nedenfor kan du laste ned sluttrapporten for Økobygg samt prosjektkatalogen som gir en oversikt over hvilke prosjekter Økobygg var med å utarbeide.

Last ned sluttrapporten (10,2 MB, utgitt april 2003)

Last ned prosjektkatalogen (7,2 MB, utgitt april 2003)