I brev sendt til Miljødirektoratet den 28. juni retter NHP-nettverket fokus på problemstillinger og utfordringer som bransjen opplever rundt gjenvinning av betongavfall. Nå anbefaler Miljødirektoratet at Klima- og miljødepartementet gjør endringer i forskriften slik at blant annet grenseverdien for seksverdig krom økes.

Andre endringer er standardiserte krav i stedet for enkeltsaksbehandling, noe som i følge Miljødirektoratet vil gjøre saksbehandlingen enklere og mer forutsigbar. Det foreslås også endringer i forskriften som skal bidra til at miljøgiften PCB blir håndtert på en tryggere måte.

Bakgrunn for endringen
Mens byggebransjen i 2014 leverte 86 prosent av bygningsavfallet til gjenvinning og 11 prosent til deponi, viser statistikk fra SSB at det i 2017 ble levert hele 36 prosent til deponi mens kun 63 prosent ble gjenvunnet til materialer eller energi.

I november 2016 innførte Miljødirektoratet en øvre grenseverdi for seksverdig krom på 2mg/kg i betongavfall som skal til gjenvinning. Det kan se ut til at denne grenseverdien er en barriere for gjenvinning. NHP-nettverket fremhever også i sitt brev til Miljødirektoratet at tolkningen av Faktaark M|14 er et problem. De skriver at selv om faktaarket er relativt klart på nyttiggjøring av råbetong, er det mange som ikke forstår hvordan reglene om overflatelag/avrettingslag skal praktiseres.

– Klikk her for å lese revidert forskriftsforslag fra Miljødirektoratet.