Visste du at mange av produktene som omgir oss inneholder helse- og miljøfarlige stoffer? Dette gjelder også produkter brukt i bygg og anlegg. Bruk av alvorlige  helse- og miljøfarlige stoffer økte i 2011 og 2012 etter en nedgang i perioden 2008-2010.

 • Emisjoner (avgasser) fra byggematerialer påvirker inneklima og kan medføre helsefare i et bygg.
 • Helse- og miljøfarlige stoffer fører til en opphopning av miljøgifter i naturen. Dette er en langsiktig trussel.
 • Miljøgifter kan svekke forplantningsevnen og immunforsvaret hos mennesker og dyr.
 • Miljøgifter kan skade nervesystemet og indre organer og bidra til utvikling av kreft og allergier.
 • Dagens bruk av helse- og miljøfarlige stoffer kan få konsekvenser for biologisk mangfold, matforsyning og helse for kommende generasjoner.

Farlig avfall
Farlig avfall skal tas hånd om på forsvarlig måte for å minimalisere skade på mennesker og miljø. En rekke helse-og miljøfarlige stoffer er blitt benyttet i bygningsmaterialer, tekniske bygningsinstallasjoner og i løsøre. Det finnes mest ved rehabilitering og riving, men også under nybygging brukes produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Nedenfor er en oversikt over de vanligste produktene der det kan forekomme helse- og miljøfarlige stoffer

 • Isolasjonsmaterialer, tepper, plast i elektriske apparater (brommerte flammehemmere) – høyst aktuelt for nybygging
 • Bygningsplater og rørisolasjon (asbest) – finnes ikke i dagens materialer
 • Soilrør og beslag (bly)- finnes ikke i dagens materialer
 • Trykkimpregnert trevirke /CCA, krom, kobber og arsen)- finnes ikke i dagens materialer
 • Takpapp, isolasjon, impregnering, sot i pipe (PAH)
 • Isolerglassruter, fugemasser, kondensatorer i elektriske apparater (spesielt lysarmaturer), murpuss, maling (PCB)- finnes ikke i dagens materialer
 • Fugemasser inneholder ofte helse- og miljøfarlige stoffer – høyst aktuelt for nybygging