– Frokostmøte 

NHP-nettverket har fått utarbeidet rapporten Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg. Det er Asplan Viak som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra nettverket.

2. november presenteres rapporten i et åpent frokostmøte.

Oppdraget

NHP-nettverkets mål er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering. Det har vært jobbet lenge og godt med gjenvinning av avfall fra nybygging, riving og rehabilitering, men i liten grad med ombruk av byggematerialer. Ombruk har i dag et svært lite omfang. Årsakene kan være mange. NHP-nettverket ønsket å få utredet hvilke tekniske, juridiske, miljømessige og markedsmessige barrierer og muligheter som finnes for å omsette og ombruke byggevarer og tekniske installasjoner i bygg. Materialene og installasjonene kan skrive seg fra bygg som rives eller rehabiliteres/renoveres. Det presiseres at det dreier seg om omsetning og anvendelse av slike produkter i stor skala, dvs i liten grad gjelder dette ombruk gjort av enkeltforbrukere som for egen risiko anvender ombrukte produkter i egne boliger eller lignende. Det oppstår i dag rundt 1,8 mill tonn avfall fra nybygging, riving og rehabilitering, med rundt en tredjedel fra hver av disse aktivitetene. Utredningen gjelder ikke produkter som ikke har kommet til anvendelse i et prosjekt (feilleveranser etc).

NHP-nettverket ønsket forslag til hvordan man kan få til ombruk i stor skala på en lovlig og sikker måte. Også et eventuelt ombruks påvirkning på klimagassutslippene fra byggsektoren var ønsket beskrevet i rapporten.

Frokostmøte om rapporten

Fredag 2. november inviterer NHP-nettverket i samarbeid med Asplan Viak og BNL til frokostmøte. Der vil rapporten bli presentert av Asplan Viak ved oppdragsleder PhD Anne Sigrid Nordby. Etter presentasjonen vil det bli korte, forberedte kommentarer både fra næringsliv og bygningsmyndigheter. Møtet foregår i Næringslivets Hus på Majorstua. Det vil bli enkel frokost fra 08:00 og møtestart 08:15.

Påmelding til frokostmøte her.

Se rapporten her: NHP Barrierer for ombruk v4